Όροι Χρήσης
 
Ο ιστότοπος https://tsimikas21.com (εφεξής ο «Ιστότοπος») αποτελεί ιδιοκτησία του Κωνσταντίνου Τσιμίκα και της Prosport Ltd. Εντός του ιστότοπου, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “δικό / ή μας” αναφέρονται αποκλειστικά στον Κωνσταντίνο Τσιμίκα και την Prosport Ltd. , οι οποίοι τον δημιούργησαν και τον έθεσαν στην διάθεση των χρηστών (εφεξής οι «Χρήστες» και ατομικά ο «Χρήστης») προς το σκοπό ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Εν όψει αυτού, επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων χρήσης του.
 
Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και με την επισκόπηση του υλικού που περιέχεται στις σχετικές ιστοσελίδες, ο Χρήστης αποδέχεται τους ακόλουθους όρους και επίσης αποδέχεται ότι το Ελληνικό δίκαιο θα εφαρμόζεται σε όλα τα θέματα που απορρέουν από ή σχετίζονται με το περιεχόμενο και την χρήση του Ιστότοπου.
 
1. Εγγυήσεις του Κωνσταντίνου Τσιμίκα & της Prosport Ltd.
 
Πλην αντίθετης νομοθετικής πρόβλεψης, δεν θα φέρoυμε ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών από διαφυγόντα κέρδη) προκαλούμενες από την χρήση του Ιστότοπου ή/και το υλικό ή/και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών προκαλούμενων από λάθη, ανακρίβειες, διακοπές, ελαττώματα, διαγραφές, ιούς, απώλεια δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθυστερήσεις ή/και αποτυχία αποστολής μηνυμάτων ή/και προκαλούμενες από την χρήση οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους προσβάσιμους μέσω hyperlinks, συστάσεων ή άλλου υλικού.
 
Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου είναι ορθές και ενημερωμένες. Εντούτοις, οι πληροφορίες και τα νέα που περιέχονται στον Ιστότοπο παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη, οποιουδήποτε είδους. Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, συμβουλές, πληροφορίες ή περιεχόμενο σχετικά με αθλητική απόδοση εν γένει που αναρτώνται στον Ιστότοπο είναι γενικής φύσεως και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οδηγίες ή συστάσεις. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστη πηγή για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή υποκατάστατα συμβουλών ιατρών ή εξειδικευμένων επιστημόνων.
 
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τροποποιούμε οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτόν.
 
2. Σήματα και πνευματική ιδιοκτησία
 
Όλα τα διακριτικά σήματα και υλικά (όπως, για παράδειγμα, λεκτικά και απεικονιστικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, σύμβολα, εικονίδια, κείμενα, σλόγκαν, εικόνες, ταινίες, ηχητικά αρχεία, γραφικά, μοντέλα συσκευασίας κλπ.) σε οποιαδήποτε μορφή, που έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο (εφεξής τα «Διακριτικά Σήματα») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, χρήση σε οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε σκοπό (για παράδειγμα πώληση, μετασχηματισμός για εμπορικούς σκοπούς, δημόσια επικοινωνία, ανάρτηση σε ιστότοπους μη εξουσιοδοτημένων τρίτων προσώπων κ.λπ.) απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια μας.
 
Τίποτα από όσα περιέχονται στον Ιστότοπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ρητή ή συναγόμενη άδεια προς τρίτους να χρησιμοποιούν τα Διακριτικά Σήματα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υπόκειται στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 
Τυχόν σήματα, λογότυπα και υλικά τρίτων προσώπων που ενδέχεται να αναπαραχθούν στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των οικείων δικαιούχων τους, οι οποίοι έχουν επιτρέψει την χρήση τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αναπαραγωγή απαγορεύεται.
 
Όλα τα Διακριτικά Σήματα και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Ως εκ τούτου, οποιασδήποτε μορφής εμπορική χρήση απαγορεύεται. Οποιαδήποτε μεταφόρτωση (download) υλικού από τον Ιστότοπο μπορεί να γίνει μόνο εάν επιτρέπεται ρητά με ειδική σήμανση εντός των σελίδων του Ιστότοπου, θα επιτρέπεται δε μόνο για χρήση για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς του μεταφορτωθέντος (downloaded) υλικού, ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.
 
Κάθε παράβαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων θα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη και των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων τα οποία ρήτα αναγνωρίζονται.
 
 
3. Υπηρεσίες παρεχόμενες από τρίτους
 
Μπορούμε να διαθέτουμε ή/και να διαφημίζουμε στον Ιστότοπο, μέσω hypertext συνδέσμων, αγαθά ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Εάν ο Χρήστης επισκεφθεί ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, αυτός ή αυτή θα υπόκειται στην πολιτική και στους όρους χρήσης που περιέχονται σε αυτούς. Επομένως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα και/ή ζημίες, οποιασδήποτε φύσεως, που προκαλούνται από συναλλαγές και/ή διάδραση με ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους και στους οποίους ο Χρήστης ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου. Αντίστοιχα, δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, το υλικό και τις πληροφορίες, ούτε για τυχόν παραβάσεις, ανακρίβειες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτούς τους ιστότοπους.
 
4. Τροποποιήσεις
 
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, οποτεδήποτε, να τροποποιούμε τους όρους χρήσης του Ιστότοπου επικαιροποιώντας την παρούσα σελίδα. Εν όψει αυτού, συνιστάται στους Χρήστες να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα τακτικά ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
 
5. Επικοινωνία
 
Οποιαδήποτε επικοινωνία που αφορά στον Ιστότοπο ή σε υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω αυτού μπορεί να σταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]